Untitled Document
FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A perlweiss.hu web-oldalainak megtekintésével (a www.perlweiss.hu szerveren elérhetÅ‘ Internet szolgáltatás vagy annak bármely oldala megnyitásával) Ön elfogadja az alábbiakban felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg a Web-oldalainkat!


Információk

 A perlweiss.hu minden észszerű erÅ‘feszítést megtesz annak biztosítására, hogy a perlweiss.hu Internetes Web-lapján közölt minden információ pontos legyen feltöltése idÅ‘pontjában. Ennek ellenére, a perlweiss.hu sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal felelÅ‘sséget a jelen Web-oldalon keresztül nyújtott információkért, a Web-oldalon elÅ‘forduló pontatlanságokért, vagy hiányosságokért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a Web-oldalt vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

 A perlweiss.hu Internetes Web-lap működése során a perlweiss.hu pályázatokat, játékokat hirdethet, felhívásokat tehet közzé. A pályázatok, a játékok, illetve a felhívások esetén irányadó szabályokra az ott megjelölt külön szabályok vonatkoznak.

 A perlweiss.hu Internetes Web-oldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelÅ‘ssége.

 A perlweiss.hu nem tartozik felelÅ‘sséggel azokért az esetlegesen bekövetkezÅ‘ károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a perlweiss.hu Internetes Web-oldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelÅ‘ működésébÅ‘l, üzemzavarából, az adatok bárki által történÅ‘ illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelembÅ‘l, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából vagy más hasonló okból származnak. A perlweiss.hu nem vállal felelÅ‘sséget a perlweiss.hu Internetes Web-oldalon található bármilyen információhoz való hozzáférésbÅ‘l, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért.

 A perlweiss.hu nem tartozik felelÅ‘sséggel a nem megfelelÅ‘, valamint jogosulatlan felhasználásból bekövetkezÅ‘ károkért, veszteségekért és költségekért sem a felhasználó, sem harmadik személyek felé.

 A perlweiss.hu-et nem terheli felelÅ‘sség olyan a perlweiss.hu Internetes Web-oldalakon található információkért, anyagokért, amelyeken a perlweiss.hu, illetve annak perlweiss.hu Internetes Web-oldalai megemlítésre kerülnek.

 A perlweiss.hu Internetes Web-oldalának bármelyik olyan felhasználója, aki a perlweiss.hu Internetes Web-oldal felhasználásával információt szolgáltat a perlweiss.hu-nek elfogadja, hogy a perlweiss.hu-nek korlátlan joga van az ilyen információra vonatkozóan, valamint a perlweiss.hu az ilyen információt a választása szerinti bármilyen módon felhasználhatja. A felhasználó által nyújtott ilyen információt nyilvánosnak és ellenérték nélkülinek kell tekinteni.

 A perlweiss.hu honlapjain található összes információ, adat, védjegy, ábra, megjelölés, számítógépes program, azok egésze és részei a perlweiss.hu kizárólagos szellemi tulajdonát képezik, annak felhasználásához, megváltoztatásához a perlweiss.hu elÅ‘zetes írásbeli engedélye szükséges. A jogellenes felhasználást a törvény bünteti, jogos igényét a perlweiss.hu a jogellenes felhasználóval szemben érvényesíti.


A személyes adatok védelme

 A perlweiss.hu Internetes Web-oldalak használata során tudomására jutott - személyes adatot a személyes adatok védelmérÅ‘l és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint kezel.

 Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja a perlweiss.hu, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a perlweiss.hu - az ügylet jellege által meghatározott célból és ideig - nyilvántartsa és kezelje. Tájékoztatjuk, hogy az adatszolgáltatás önkéntes és Ön bármikor kérheti adatai módosítását és/vagy törlését az info@perlweiss.hu címre írt e-mailben.

 Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a perlweiss.hu Internetes Web-oldalairól linkek segítségével más szervezetek Web-oldalára is eljuthat. Az azokon szereplÅ‘ információkat a perlweiss.hu nem ellenÅ‘rzi, azok elérhetÅ‘ségéért, tartalmi helyességéért, illetve az Ön adatainak biztonságáért a perlweiss.hu nem vállal felelÅ‘sséget.

 Fenntartjuk a jogot arra, hogy jelen Jognyilatkozatot saját belátásunk szerint megváltoztassuk, vagy levegyük oldalunkról. Amennyiben úgy döntünk, hogy a Jognyilatkozatot megváltoztatjuk, azt jelen oldalon tesszük közzé.
© 2011 perlweiss.hu minden jog fenntartva jogi nyilatkozat, adatvédelem felhasználási feltételek linkpartnerek: perlweiss.de fehér fogak fogfehérítés fogfehérítés